Zavádíme, spravujeme a rozvíjíme systémy environmentálního managementu podle standardů ČSN OHSAS 18001:2008

 Přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001

  • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením;
  • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;
  • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;
  • zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci
  • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti;
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).